Ετικέτες

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 345/2016 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρο 1 του Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/10

ΕΣΟΔΑ


ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
11.467.503,05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.695.377,66
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
10.957.612,85

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.127.801,25
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
1.004.343,93

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.486.833,72
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
4.549.593,47

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
135.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
2.350.720,00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4.115.239,33ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
34.445.012,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
34.445.012,63

 (ΦΕΚ 87/Α/7-6- 2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3861/10, κατά τις διατάξεις των οποίων απαιτείται η δημοσίευση της παραπάνω συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και η ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 2017 (δηλώσεις συμμετοχής συλλόγων και εθελοντών)

ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 2017 (δηλώσεις συμμετοχής συλλόγων και εθελοντών)

Προϋποθέσεις συμμετοχής Συλλόγων
1. Οι Σύλλογοι θα συμμετέχουν με αντιπροσωπεία μελών τους έως 20 ατόμων τα  οποία θα είναι κατανεμημένα σε 5 σειρές των 4 ατόμων.  Επισημαίνουμε ότι μέλος συλλόγου είναι αυτός που εκλέγει και εκλέγεται  δηλαδή αυτός που είναι πάνω από 18 ετών.  Δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχει  στην παρέλαση σύλλογος με άτομα κάτω των 18 ετών και περισσότερα από 20 άτομα.
2. Οποιοσδήποτε Θυρεός και Λάβαρο Συλλόγου θα είναι μέσα στην πρώτη 4άδα .
3. Σημαίες Συλλόγων τοποθετημένες πάνω σε ιστό δεν παρελαύνουν στην νυχτερινή πομπή για ευνόητους λόγους (υποστολή Σημαίας μετά τη δύση τον ηλίου) ενώ οι Σημαιοφόροι και οι Σημαίες κατά την πρωινή πομπή της Κυριακής θα αποτελούν και αυτές μέρος της πρώτης τετράδας.
4. Επιτρέπεται συνοδός μόνο σε τμήματα  ΚΔΑΥ και Δημοτικών Σχολείων.
5. Οι αποστάσεις των Συλλόγων μεταξύ τους ή του πρώτου μετά από μουσική, δεν θα υπερβαίνει τα 4 μέτρα και οι αποστάσεις των σειρών το 1 μέτρο.
6. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι εθελοντές που έχουν οριστεί ως συντονιστές είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι των τμημάτων πίσω από κάθε μουσική, και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών τους.
Την τελευταία εβδομάδα πριν την παρέλαση θα σας δοθούν οι τελικές οδηγίες σχετικά με την θέση σας στην πομπή, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
Τελική ώρα παρουσίασης Μουσικών- Συλλόγων:  Σάββατο ώρα 18:00 και Κυριακή ώρα 10:00.
Τελική ώρα παράταξης Μουσικών — Συλλόγων:   Σάββατο ώρα 18:30 και Κυριακή ώρα 10:30.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση.

Η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας είναι και ο μοναδικός τρόπος δήλωσης συμμετοχής στην παρέλαση.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε με τον κο Γιώτη Ασημάκη  στα τηλέφωνα: 2631055383 και 6977077574.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σας και την παρουσία σας που μας τιμά ιδιαίτερα.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο  κάτωθι link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9B90WOT1hf6_axcJWF6dfOLZN3QnEH29vvKA8AfLXQRWkYg/viewform?embedded=true

Δηλώσεις συμμετοχής εθελοντών
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο  κάτωθι link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCsTh0dL-4giYkt7OS9mky0DAb5lgVyxJfWgZWdwTP_QaRyQ/viewform?embedded=true