Ετικέτες

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2016 Τ. Κ. Πενταλόφου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 /2016
ΘΕΜΑ :    «Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2016 στο όνομα του
Προέδρου Συμβουλίου Τοπ Κοινότητας Πενταλόφου»
Στο Μεσολόγγι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00 πμ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ 3866/4-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.  Καρατσόλης Παντελής(Αντιπρόεδρος)
2.   - Γιαννόπουλος Κων/νος
3.  -Καρβέλης Σπυρίδων
4.  - Βασιλική Κώτση- Αλαφοδήμου
      5.   - Μπαλαμπάνης Δημήτριος
      6.  -Σκαρμούτσος Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καραπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος)
2. - Μαργαρίτης Θεόδωρος
3. - Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ Αλεξάνδρα Τσακαλίδη , για την τήρηση των πρακτικών , σύμφωνα με την αριθμ 2/2013 απόφαση Δημάρχου .
Ο Αντιπρόεδρος εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2016 στο όνομα του Προέδρου Συμβουλίου Τοπ Κοινότητας Πενταλόφου» και δίνει το λόγο στην προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος ,αναφέρει τα εξής:
Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 286 του ίδιου νόμου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011 ορίζεται ότι στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό.
Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής:
"1 .Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
2.   Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.
3.   Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακοσίους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
4.   Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ').
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ').
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε').
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ').
5.   Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980."
Λόγω του ότι στο Δήμο μας έχει συσταθεί και λειτουργεί Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ), η περίπτωση α) της παραπάνω ΚΥΑ, για την δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'), δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην περίπτωση του Δήμου μας.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών παίρνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας και τις περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης του, προτείνουμε όπως η παγία προκαταβολή να μην ξεπεράσει σε όλες τις περιπτώσεις τα 500 ΕΥΡΩ ανά υπόλογο. Οι δε Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 2016 εις βάρος των οποίων θα πρέπει να ψηφιστούν οι σχετικές πιστώσεις.
Κατόπιν αυτών ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφανθούν σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της Προϊσταμένης του Οικονομικού Τμήματος
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.   - Ορίζει υπόλογο διαχειριστή αυτής τον κ Γεώργιο Μαζαράκη , Πρόεδρο Συμβουλίου Τοπ Κοινότητας Πενταλόφου.
2.   - Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 500 € σε βάρος του ΚΑ: 8251 του προϋπολογισμού του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου οικονομικού έτους 2016« Σύσταση παγίας προκαταβολής»"
3.   - Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον έτους 2016 και στους ΚΑ: 30.6262.01-30.6262.02- 30.6662.01- 30.6662.02 .
4.   - Με το ποσό της παγίας προκαταβολής μπορεί να πληρώνονται δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων ως κάτωθι:
K.A
Περιγραφή Κ.Α.


30.6262.01
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (παιδικές χαρές, όργανα, κ.λ.π)
έως του ποσού των
150,00
Ευρώ
30.6262.02
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (κοινόχρηστων χώρων, παγκάκια, φρεάτια, κ.λ.π)
έως του ποσού των
100,00
Ευρώ
30.6662.01
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) (παιδικές χαρές, όργανα, κ.λ.π)
έως του ποσού των
100,00
Ευρώ
30.6662.02
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(κοινόχρηστων χώρων, παγκάκια, φρεάτια, κ.λ.π)
έως του ποσού των
150,00
Ευρώ5.            - Υπόλογοι διαχείρισης είναι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων και των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων η οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 173 του Ν 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ με
αριθμό 74449/29-12-2010(ΦΕΚ 2044/30-12-2010 τεύχος Β)
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ αριθμό 37 / 2016.
Συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται πιο κάτω.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                    (έπονται υπογραφές)
Ι. Π. Μεσολογγίου 11 -3 -2016
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Τσακαλίδη Αλεξάνδρα
ΑΔΑ: ΩΕΡ8ΩΡΖ-ΛΦ8

Συντήρηση κτιρίου παλαιού δημ καταστήματος Πενταλόφου


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79 /2016
ΘΕΜΑ : «Απ ευθείας ανάθεση του έργου- Συντήρηση κτιρίου παλαιού δημ καταστήματος Πενταλόφου »
Στο Μεσολόγγι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 ην του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι Π Μεσολογγίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ 5377/24-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά ( 7 ) μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.  Καρατσόλης Παντελής(Αντιπρόεδρος)
2.- Γιαννόπουλος Κων/νος
3.-Καρβέλης Σπυρίδων
4.- Σταράμος Παναγιώτης (Αναπλ/κός)
5.- Μπαλαμπάνης Δημήτριος
6.-Σκαρμούτσος Αναστάσιος
7.- Παπαδόπουλος Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καραπάνος Νικόλαος (Πρόεδρος)
2.- Μαργαρίτης Θεόδωρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ Αλεξάνδρα Τσακαλίδη , για την τήρηση των πρακτικών , σύμφωνα με την αριθμ 2/2013 απόφαση Δημάρχου .
Ο Αντιπρόεδρος εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απ ευθείας ανάθεση του έργου- Συντήρηση κτιρίου παλαιού δημ καταστήματος Πενταλόφου» και αναφέρει τα εξής:
Κύριοι συντάχθηκε η τεχνική έκθεση του υπαλλήλου του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000,00 €, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:
«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (5.869,41 €), η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Οικονομική Επιτροπή (πρώην δημαρχιακή επιτροπή) ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε' του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη Οικονομική Επιτροπή (πρώην δημαρχιακή επιτροπή) θεωρούνται νόμιμες".
Επίσης , σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/08 ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συμπληρώθηκε με την παρ.13 του άρθρου 19 του Ν.4071/12- (κωδικοποίησε τις διατάξεις :άρθρο 4 παρ.2γ u964 του Ν.1418/84,άρθρο 83 του Ν.2362/95), ορίζονται τα εξής:
"Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο: γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α' 84) και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012."
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ είναι αξιόπιστη σε ανάλογα έργα , με Α.Μ : 18795 ,η οποία δέχτηκε να εκτελέσει
το παραπάνω έργο, αντί του ποσού των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος είπε ότι η προτεινόμενη εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη και η αμοιβή της βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια ,και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.   τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87.
2.   τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84.
3.   το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
4.   την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08.
5.   το άρθρο 19 του Ν. 4071/12.
6.   την παραπάνω προσφορά.
7.   την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου.
8.   το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους.
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
>     Ψηφίζει Πίστωση και δεσμεύει 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ:30.7331.05 του προϋπολογισμού του έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου:
«Απ ευθείας ανάθεση του έργου- Συντήρηση κτιρίου παλαιού δημ καταστήματος Πενταλόφου» Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ , με Α.Μ : 18795 , όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Δήμου που συντάχθηκε, έναντι του ποσού των 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
>     Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87, όπως ισχύουν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της τεχνικής έκθεσης (περιλαμβάνεται το κονδύλιο των απρόβλεπτων και δεν περιλαμβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή του αναδόχου την οποία καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το σχετικό συμφωνητικό με τον ανάδοχο θα καταρτισθεί από τον Δήμαρχο.
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.
Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ αριθμό 79 / 2016.
Συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται πιο κάτω.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ                                         (έπονται υπογραφές)
Ι. Π. Μεσολογγίου 13-4 -2016 Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Τσακαλίδη Αλεξάνδρα

ΑΔΑ: Ω2Ι0ΩΡΖ-ΦΒΞ