Ετικέτες

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 345/2016 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρο 1 του Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/10

ΕΣΟΔΑ


ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
11.467.503,05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.695.377,66
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
10.957.612,85

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.127.801,25
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
1.004.343,93

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.486.833,72
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
4.549.593,47

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
135.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
2.350.720,00ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4.115.239,33ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
34.445.012,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
34.445.012,63

 (ΦΕΚ 87/Α/7-6- 2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3861/10, κατά τις διατάξεις των οποίων απαιτείται η δημοσίευση της παραπάνω συνοπτικής κατάστασης του προϋπολογισμού σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα καθώς και η ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ